หัวข้อ
วันที่
     ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 28-11-2014
     ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน 28-11-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ... 13-11-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริ... 13-11-2014
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 16-10-2014
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต... 16-10-2014
     ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 29-08-2014
     ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประปี ๒๕๕๗ 15-08-2014
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 15-08-2014
     ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำห... 14-08-2014
     บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 14-08-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำ... 14-08-2014
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2557 07-08-2014
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งสายงานผู้บริ... 07-07-2014
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 07-05-2014
     ขอเชิญเข้าฟ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 20-03-2014
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 18-03-2014
     เทศบัญญัติประปา 03-03-2014
     ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 25-12-2013
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25-12-2013
     ประกาศผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 25-12-2013
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 20-12-2013
     ประกาศการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2557 18-12-2013
     ประกาศการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2556 11-12-2013
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 29-10-2013
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 4 10-10-2013
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ 27-09-2013
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 27-08-2013
     ขอเขิญเข้าฟ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 22-08-2013
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 14-08-2013
     ขอเชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 07-08-2013
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโนนไทย (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 02-08-2013
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 3 05-07-2013
     ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี 25-06-2013
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 2 03-04-2013
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 17-01-2013
     ขอเชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 11-01-2013
     ประกาศผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย 28-12-2012
     การประากาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 25-12-2012
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 03-12-2012
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 31-10-2012
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 4 24-10-2012
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2555 24-10-2012
     ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย 23-08-2012
     ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลโนนไทย 23-08-2012
     บัญชีรายชื่อผู้ได้รับแว่นตา 17-08-2012
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 26-06-2012
     ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน 15-06-2012
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 08-06-2012
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 10-05-2012
     เรื่องสาระสำคัญของ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 28-04-2012
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของเทศบาลตำบลโ... 28-04-2012
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนไทย 28-04-2012
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลโนนไทย 28-04-2012
     ประกาศเรื่องระเบียบเทศบาลตำบลโนนไทยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 28-04-2012
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 2 12-04-2012
เทศบาลตำบลโนนไทย
ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-381178 แฟ็กส์ 044-320427
E-Mail : admin@nonthai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology